Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Μέ ένα Χαρτοφυλάκιο Δανείων ύψους 62,5 εκατομμυρίων ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδυτικού Σκοπού, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σε ποιους απευθύνεται; 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

  • δραστηριοποιούνται στους κλάδους (ΚΑΔ 59.11, 59.12, 62.01.21)
  • Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις ( σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
  • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Ποια τα οφέλη-πλεονεκτήματα της επιχείρησης;

Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις.

Είδη δανείων και όρια δανειοδότησης

Α. Δάνεια επενδυτικού σκοπού

  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Β. Δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης 

  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

Ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας → 80% ανά δάνειο,

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο) → 50% ανά δάνειο

Μέγιστη διάρκεια δανείου- εγγύησης

Α.  5 έτη για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος.

Β.  10 έτη για δάνεια Επενδυτικού Σκοπού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν Περιόδου Χάριτος.