Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στις λειτουργίες, την δομή και την οργάνωση των εταιρειών αλλά και ο εξορθολογισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όχι μόνο μειώνει το κόστος αλλά επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται με ευελιξία σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη και δύσκολα προβλέψιμη αγορά.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υιοθετήσουν πέντε βασικές στρατηγικές επιχειρηματικής διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να βελτιώσουν την συνολική τους απόδοση.

  1. Χαρτογράφηση και ανάλυση των διαδικασιών της επιχείρησης:

Για την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής κατανόηση των τρεχουσών ροών εργασίας. Η πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου λειτουργιών θα μπορούσε ενδεχομένως να σας στην χαρτογράφηση και καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών και να οδηγήσει στον εντοπισμό τομέων που απαιτούν διορθώσεις και βελτίωση. Αυτή η ανάλυση βοηθά να οπτικοποιηθεί  αναλυτικά η ροή των δραστηριοτήτων, να εντοπιστούν τρωτά σημεία και εν τέλει στην βελτίωση των λειτουργιών.

  1. Τυποποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες:

Η δημιουργία και η εφαρμογή Τυποποιημένων Λειτουργικών Διαδικασιών είναι ένα ζωτικό βήμα προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες καταγράφουν αναλυτικά τις οδηγίες για καθημερινές εργασίες και δραστηριότητες, διασφαλίζοντας τη συνέπεια και μειώνοντας τα λάθη. Λειτουργούν ως σημείο αλλά και οδηγός αναφοράς για τους υπαλλήλους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από τα ατομικά επίπεδα δεξιοτήτων. Οι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες χρήζουν τακτικής επανεξέτασης και ενημέρωσης για να ενσωματώνουν βελτιώσεις διαδικασιών και εξελισσόμενες πρακτικές της εταιρείας.

  1. Αυτοματισμός και Αξιοποίηση των Τεχνολογικών Καινοτομιών:

Η αξιοποίηση εργαλείων αυτοματισμού και τεχνολογίας είναι το κλειδί για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στο σημείο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας ο προσδιορισμός επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών όπως η εισαγωγή δεδομένων, η δημιουργία αναφορών και η διαχείριση αποθεματικών που μπορούν να αυτοματοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Η χρήση συστημάτων CRM ή ERP μπορεί να ομαλοποιήσει τις ροές εργασίας σας και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η ροή εργασίας, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση.

  1. Καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης:

Η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς αμφίδρομης ενημέρωσης και αξιολόγησης και η ενθάρρυνση των εργαζομένων να συμμετέχουν με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών, κρίνεται απαραίτητη για την εδραίωση της συγκεκριμένης κουλτούρας. Παράλληλα σκόπιμη κρίνεται η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και μέτρησης βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται σε συστηματική βάση για να προσδιορίζονται έγκαιρα τυχόν τομείς προς βελτίωση και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.  Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μια αποτελεσματική εταιρεία θα πρέπει να υιοθετεί μια κουλτούρα που εκτιμά την καινοτομία και επιβραβεύει τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της διαδικασιών.

  1. Αποτελεσματική διατμηματική συνεργασία:

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλά τμήματα που εργάζονται μαζί για έναν κοινό στόχο. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της διαλειτουργικής συνεργασία προωθώντας ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και δίνοντας έμφαση στην ομαδική εργασία. Στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών για τα τμήματα να συνεργάζονται σε πρωτοβουλίες βελτίωσης διαδικασιών, να μοιράζονται γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές. Αυτή η συλλογική προσέγγιση βοηθά στον εντοπισμό διατμηματικών συνδέσμων και επιτρέπει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών διαδικασιών.

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο. Εφαρμόζοντας τις πέντε βασικές στρατηγικές επιχειρηματικής διαδικασίας που αναφέρονται παραπάνω, οι εταιρείες καθίστανται ικανές να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη συνολική τους απόδοση.

Για την επίτευξη λειτουργικής αριστείας, τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν την εφαρμογή τυποποιημένων πρακτικών, την υιοθέτηση της αυτοματοποίησης, την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης και την προώθηση της διατμηματικής συνεργασίας.

Ο ενστερνισμός των στρατηγικών αυτών, με την παράλληλη προσαρμογή τους ούτως ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες της κάθε εταιρείας μπορούν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα κάθε εταιρείας.

 

Ελίνα Καραμάνου

CEO / Σύμβουλος Επιχειρήσεων