Πολλές ΜΚΟ υιοθετούν τη νομική μορφή της ΑΜΚΕ, αλλά κάθε ΜΚΟ δεν είναι ΑΜΚΕ όπως και κάθε ΑΜΚΕ δεν είναι ΜΚΟ.

 

Οι ΜΚΟ, για τις οποίες τώρα προωθείται θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, είναι μια μορφή οργανώσεων που τονίζουν την αυτοτέλειά τους από το κράτος και θεωρητικά έχουν έντονη στόχευση στην κοινωνική ωφέλεια (συνηγορία για τα δικαιώματα μειονοτήτων, αποκλεισμένων ομάδων, κοινωνική φροντίδα, προστασία περιβάλλοντος, κ.λπ.).

 

Γενικά οι ΑΜΚΕ και οι ΚΟΙΝΣΕΠ μπορούν να υιοθετηθούν ως νομικές μορφές από μια κοινωνική επιχείρηση.

 

Οι ΑΜΚΕ είναι προτιμότερες όταν υπερτερεί ο κοινωνικός του οικονομικού σκοπού (βλ. μικρότερη εμπορική δραστηριότητα), είναι μικρός και σταθερός ο αριθμός των εταίρων και δεν μεταβάλλεται συχνά, δεν ενοχλεί η απεριόριστη ευθύνη των εταίρων, δεν ενδιαφέρει η πραγματοποίηση και η διανομή τυχόν κερδών και δεν ενδιαφέρει η ρητή δέσμευση στη δημοκρατική διοίκηση της εταιρίας. Οι εταίροι μιας ΑΜΚΕ μπορούν να αμειφθούν για συγκεκριμένη εργασία που παρέχουν, αλλά δεν μπορούν να πάρουν μέρος από τα κέρδη με την ιδιότητά τους ως εταίροι.

 

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι προτιμότερες όταν προβλέπεται ταυτόχρονη επιδίωξη κοινωνικού και οικονομικού σκοπού (μεγαλύτερη ένταξη στην αγορά στην εξασφάλιση εσόδων), ενδιαφέρει η δραστηριοποίηση σε πολλαπλές οικονομικές δραστηριότητες, υπάρχει δέσμευση στη συλλογική διάσταση, επιτρέπεται με σχετική ευκολία η αλλαγή της σύνθεσης των μελών, υπάρχει δέσμευση στη δημοκρατική διοίκηση, ενδιαφέρει η περιορισμένη διανομή κερδών στους/στις εργαζόμενους/ες.

 

Και οι δύο μορφές είναι εταιρείας κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνα με την νομοθεσία μια κοινωνική επιχείρηση ορίζεται από 4 οικονομικά και από 5 κοινωνικά κριτήρια.

 

Ο ιδεατός τύπος των κοινωνικών επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Συνεχής δραστηριότητα παραγωγής αγαθών/παροχής υπηρεσιών Στόχος το όφελος στην κοινότητα/ομάδα
Υψηλός βαθμός αυτονομίας Συλλογική διάσταση
Ανάληψη ρίσκου Η συμμετοχή στις αποφάσεις δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά κεφαλαίου
Minimum αμειβόμενης εργασίας Συμμετοχικότητα (ακόμα και χρήστες/πελάτες)
  Περιορισμένη διανομή κερδών

 

ΚΟΙΝΣΕΠ  –  ΚΟΙΣΠΕ : Με μια ματιά

Μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη:

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Άνεργοι

Συνταξιούχοι

ΑμεΑ

Μισθωτοί

Δημόσιοι φορείς

ΝΠΔΔ

ΝΠΙΔ

Εταιρίες

Ιδιώτες επιχειρηματίες ανεξαρτήτως ειδικότητας

Ιδιώτες με οφειλές

Ιδιώτες εργαζόμενοι ανεξάρτητος ειδικότητας

Σύλλογοι

ΜΚΟ

 

Βασικές ιδιότητες και προνόμια:

Είναι επιλέξιμες στα περισσότερα  προγράμματα επιδοτήσεων χρηματοδοτήσεων εγχώριων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με την Κεντρική Διοίκηση  και με  ΟΤΑ με ευνοϊκούς όρους

Λαμβάνει επιχορηγήσεις από το Υπ. Εργασίας, το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και από άλλα χρηματοδοτικά Ιδρύματα

Ειδική φορολογία με ελαφρύνσεις

Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Χωρίς Τέλος επιτηδεύματος

Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές των μελών

Προάγει την έννοια του εθελοντισμού.

Μπορούν να διαχειρίζονται την κινητή και ακίνητη περιουσία των  ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

ΑΜΚΕ : Με μια ματιά

  1. Η έναρξη της εταιρείας γίνεται σε διάστημα έως 20 ημερών
  2. Μπορεί να λάβει απαλλακτικό από την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω του μη κερδοσκοπικού της χαρακτήρα. Αν έχει οικονομική δραστηριότητα πέραν του σκοπού της, τότε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
  3. Απαιτείται συγκεκριμένο καταστατικό για την έναρξη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι σκοποί και οι δράσεις, η διάρκεια ζωής, η έδρα καθώς και τα ιδρυτικά μέλη (Η νομική μας υπηρεσία αναλαμβάνει την σύνταξη του καταστατικού, σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα)
  4. Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) διαθέτει Β’ κατηγορίας βιβλία έως τον ετήσιο τζίρο του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Μόλις το υπερβεί τότε αυτόματα εγγράφεται στα Γ’ κατηγορίας βιβλία
  5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το ΓΕΜΗ θα κρίνει αν το νομικό πρόσωπο είναι Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού.
  6. Πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη έδρα για την εταιρεία είτε έχοντας μισθωτήριο είτε έχοντας παραχωρητήριο από τον χώρο που διαμένετε είτε με τον τίτλο ιδιοκτησίας αν το ακίνητο είναι στην κατοχή σας.
  7. Οι δωρεές και οι εισφορές από εγγραφές δεν φορολογούνται. Λοιπά έσοδα, τα οποία έχουν προέλθει από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με 29% εταιρικό φόρο, 100% προκαταβολή φόρου καθώς επιβάλλεται και ΦΠΑ.
  8. Το τέλος επιτηδεύματος ετησίως είναι στα 500 ευρώ.

Καραμάνου Ελίνα
CEO/Co-Founder AFS Group
Σύμβουλος Επιχειρήσεων