Η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/10/2020

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 27/11/2020

Η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους:

 1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός
  Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
  2. Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία
  Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.
  3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
  Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 10.000.000,00€.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000 έως 1.000.000 €.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
• 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις
Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Μορφή ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :
– 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
– 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
– 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
– 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 • Υφιστάμενες και
 • Υπό Σύσταση

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν μία από τις παρακάτω επιλέξιμες Νομικές Μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένες Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία – Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • Ατομική Επιχείρηση

Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής

Κυρίως Μεταποιητικές καθώς και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας
  (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής
 • Nα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡ.  Π/Υ
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων χώρος
1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

1.2 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

1.3 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

2.3 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

2.4 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

2.5 Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος

100%
3 Δαπάνες Προσωπικού
3.1 Πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 30%

(120 ανθρωπομήνες, 14.000€ / ΕΜΕ)

3.2 Εκπαίδευση προσωπικού 10%

(30.000€)

4 Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού
4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού / Υπηρεσίες προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού 70%
5 Προβολή, Προώθηση & Σχεδιασμός Προϊόντων
5.1 Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης

5.2 Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

5.3 Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης

10%

(έως 30.000€)

6 Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων χώρος
6.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων 3%

(έως 40.000€)

6.2 Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & πιστοποίησης προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών 10%

(έως 30.000€)

Σημαντικές πληροφορίες

 • Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η επιχείρηση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.