Η επένδυση του κεφαλαίου κάθε ασφαλισμένου θα πραγματοποιείται σε μορφές επενδύσεων, που θα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λόγω της φύσης της εργασίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε παρόχους εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων προς τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως π.χ. υπηρεσίες αντασφάλισης επί των συνταξιοδοτικών ή των συμπληρωματικών τους παροχών, προϊόντα απoσυσσώρευσης αλλά και αντίστοιχα, προϊόντα εγγυημένης συσσώρευσης. Παράλληλα, πέρα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η ΑFS είναι σε θέση να αναλάβει έναν αυξημένο ρόλο ως φορέας λειτουργικής διαχείρισης επαγγελματικών ταμείων.

Η νέα συμφωνία μεταξύ της ΑFS και της MERIT ΑΧΕΠΕΥ χρηματιστηριακής ενθαρρύνει την ανάπτυξη διακλαδικών, διεπαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και οι εργαζόμενοί τους θα μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας που θα δημιουργηθούν. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Με τη συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία μας με την MERIT ΑΧΕΠΕΥ, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αυξήσουν τις υπηρεσίες τους και κατ’ επέκταση τα κέρδη τους. Συγκεκριμένα, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τη ρευστότητα και τα διαθέσιμα της επιχείρησης σε ομόλογα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν οδηγώντας σε αύξηση της κερδοφορίας.

Μέσα από τη MERIT ΑΧΕΠΕΥ οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου, και ειδικά οι επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν το επικουρικό ταμείο της επιχείρησής τους σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που έρχεται για επικουρικά ταμεία, η οποία θα είναι σύμφωνη με την κοινοτική οδηγία IORP II.

Η οδηγία IORPII για τη λειτουργία Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) εισάγει νέα πρότυπα τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και τους ασφαλισμένους, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της βιωσιμότητας. Η Οδηγία ορίζει ως ΙΕΣΠ κάθε ίδρυμα που λειτουργεί σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται με στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων ή ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα ΤΕΑ, όντας ένα όχημα μακράς αποταμίευσης, επιτρέπει  στους εταίρους, εργοδότες και εργαζόμενους, να αυτο-διαχειριστούν τις αποταμιεύσεις τους με διάφορους επενδυτικούς τρόπους και επενδυτικές επιλογές με σκοπό να λάβουν τις παροχές τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως στην ηλικία συνταξιοδότησή τους).

Η Athens Financial Services διαθέτει πολυετή εμπειρία, διορατικότητα και καθημερινή ενημέρωση σε θέματα φορολογικού, λογιστικού, συμβουλευτικού και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ορθή, συνεπή και συνεχή ικανοποίηση των πελατών που μας εμπιστεύονται στα νέα δεδομένα.

#mazimegalonoume και προχωράμε προς ένα καλύτερο μέλλον!