1) Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2017 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πουλήσατε!

Στις περιπτώσεις που θα επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράξατε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

2) Τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια

Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Εφόσον η υπεραξία προέκυψε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πρέπει να επισυνάψετε με τη δήλωσή σας τα σχετικά πινακίδια συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να σας έχει χορηγήσει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων.

3) Οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Εάν ο φορολογούμενος έχει επενδύσει χρηματικά ποσά σε repos, έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να επικαλεστεί τους τόκους που τυχόν εισέπραξε το 2017 από τις επενδύσεις αυτές, για να δικαιολογήσει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης.

4) Οι τόκοι από καταθέσεις

Τα ποσά των τόκων από τις καταθέσεις στις τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης.Οι τόκοι καταθέσεων προσμετρούνται στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.

5) H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος

Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2017 και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος. Σε κάθε περίπτωση το παραστατικό πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

6) Τα δάνεια από τράπεζες ή απο συγγενείς

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2017 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

7) Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Τα ποσά που εισπράξατε το 2017 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Μπορείτε να τα αποδείξετε εφόσον έχετε στη διάθεσή σας σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017.

8) Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων

Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να έχουν εκδώσει οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν.

9) Τα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα

Τέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν οι φορείς που τα κατέβαλαν.

10) Τα κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. (ΛOTTO, Προ-Πο κλπ) εφόσον υπάρχει στη διάθεση του φορολογούμενου η σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ή τον O.Π.A.Π.

11) Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2017. Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν, από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων καθώς και των λοιπών εσόδων που συμπεριλάβατε στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών:

  • τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις
  • τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης, που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά. Ειδικά από τα εισοδήματα και τα έσοδα των ετών 2008 και 2009 δεν αφαιρούνται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύει απαλλαγή από τα τεκμήρια.

Για να σχηματίσετε τα κεφάλαια προηγούμενων ετών που αναλώσατε το 2017, πρέπει να καταρτίσετε μια αναλυτική κατάσταση με τα ποσά των εσόδων και των τεκμαρτών δαπανών των προηγουμένων ετών, και να έχετε στη διάθεσή σας τα αντίτυπα των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

12) Το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Τα ποσά του επιδόματος αυτού που τυχόν εισπράξατε εντός του 2017, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

13) Το  Κοινωνικής Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

Αν είστε χαμηλόμισθος ή άνεργος και κατά τη διάρκεια του 2017 λαμβάνατε το Κ.Ε.Α., δικαιούστε να  χρησιμοποιήσετε το ποσό του επιδόματος αυτού για την κάλυψη τεκμηρίων.

14) Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια»

Τα ποσά που επαν-εισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων του εξωτερικού μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Καραμάνος Γ.Νικόλαος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης