ΕΣΠΑ Ενεργά Προγράμματα | “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ – Ενεργά Προγράμματα, με καταληκτική ημερομηνία την  30.11.2020 και ώρα 17:00 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμοι είναι όσοι:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 • διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης

 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

Επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι:

 • Agri-Food/Food Industry

 • Energy

 • Supply chain

 • Cultural and Creative Industries (CCI)

 • Environment

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 • Health

 • Υλικά-Κατασκευές

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει τουλάχιστον το 50% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται για ορισμένες κατηγορίες δαπανών έως και το 65% ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

 

Τι Χρηματοδοτεί

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Παρεμβάσεις – Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

 • Ψηφιακή Προβολή

 • Μεταφορικά Μέσα

 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού

 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 • Ως ημερομηνία έναρξης εκλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης