Σκοπός του υποέργου της δράσης Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα είναι:

α) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
γ) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
στ)Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Eligible expenses

1. Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.
2. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1).
α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα:
αα) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας.
ββ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
γγ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).
3. Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.
4. Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας.

Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος.
β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα
έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
γγ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος
γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα)

Αιτούμενος προυπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνονται από 500.000€ έως 1.000.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει από 40% έως 75% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Submission period

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 12:00 μ.μ.  και λήγει στις 30/09/2022 12:00 μ.μ.