Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, έχει ως βασική προτεραιότητα την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι στους οποίους έχει δοθεί έμφαση. Αυτοί είναι:

 • ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • η πράσινη μετάβαση
 • η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
 • η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
 • η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
 • η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
 • η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
 • η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών ο νέος Αναπτυξιακός θεσπίζει 13 νέα καθεστώτα τα οποία περιγράφονται παρακλατω:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Είδη ενισχύσεων

Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του νέου Αναπτυξιακού παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Δικαιούχοι  ενισχύσεων

Οι επιχειρήσεις  για να μπορούν να υποβάλλου αίτηση στον αναπτυξιακό νόμο, θα πρέπει να  είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Partnership
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

a. an amount of one million (1,000,000) euros for large companies,

b. an amount of five hundred thousand (500,000) euros for medium-sized enterprises,

c. an amount of two hundred and fifty thousand (250,000) euros for small businesses,

d. an amount of one hundred thousand (100,000) euros for very small businesses,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Τέλος, στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 • Ποσό μέγιστης επιδότησης: από 5.000.000 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ.
 • Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης του προϋπολογισμού επένδυσης από 50% σε 70%.
 • Συντόμευση των διασδικασιών με στόχο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να είναι εφικτή η έκδοση αποτελεσμάτων, ώστε γίνεται άμεσα η εκκίνηση ένταξης του έργου
 • Φοροαπαλλαγές: κίνητρο για την υποβολή μεγάλων επενδύσεων.
 • Ύπαρξη σταθερού φορολογικού συντελεστή για παραπάνω έτη.

Σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση του χρόνου των διαδικασιών θα έχει η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ενεργά στις διαδικασίες έγκρισης αλλά και υλοποίησης των επ[ενδύσεων. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω του 1.000.000€ θα ανατίθενται από την αξιολόγηση έως και την ολοκλήρωσή τους σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή. Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω του 1.000.000€ είναι στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή αν θα  επιλέξει για όλη την διαδικασία ορκωτό λογιστή ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που υπάγεται.