Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

β) Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την

ανταγωνιστικότητα.

γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλώ ζώων.

ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους προαναφερθέντες στόχους.

  • Αιτούμενος προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
ΜΜΕ (άρθρα 21, 24, 27 και 31 του Καν. 702/2014) 500.000,00 Ευρώ 2.000.000,00 Ευρώ
Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 31, Καν. 702/2014) 500.000,00 Ευρώ 1.000.000,00 Ευρώ

Beneficiaries

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Γενετική Βελτίωση Ζώων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν οι Φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),  Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),  Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής

βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω α) και β) παραγράφων που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

δ) Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

  1. Κριτήριο 1: Ωριμότητα πρότασης

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι, καθώς και από την υπογραφή συμφωνητικού με τους συμμετέχοντες φορείς.

  1. Κριτήριο 2: Σύμπραξη φορέων

Προσκόμιση προσχεδίου συνεργασίας.

  1. Κριτήριο 3: Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ

Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ.

  1. Κριτήριο 4: Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών

Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνει αναφορά σε:

α) Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, αυγών κ.λπ.

β) Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων (προϊόντα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα γενετικής βελτίωσης).

γ) Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 12:00 μ.μ.  και λήγει στις 30/09/2022 12:00 μ.μ.