Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.
β) Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την
ανταγωνιστικότητα.
γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων.
ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.
στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων

  • Αιτούμενος προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
ΜΜΕ (άρθρα 21, 24, 27 και 31 του Καν. 702/2014) 500.000,00 Ευρώ 2.000.000,00 Ευρώ
Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 31, Καν. 702/2014) 500.000,00 Ευρώ 1.000.000,00 Ευρώ

 

  •  Κριτήρια επιλεξιμότητας
  1. Κριτήριο 1: Ωριμότητα πρότασης

Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι, καθώς και από την υπογραφή συμφωνητικού με τους συμμετέχοντες φορείς.

  1. Κριτήριο 2: Σύμπραξη φορέων

Προσκόμιση προσχεδίου συνεργασίας.

  1. Κριτήριο 3: Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ

Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ.

  1. Κριτήριο 4: Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών

Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνει αναφορά σε:

α) Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, αυγών κ.λπ.

β) Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην

παραγωγή νέων προϊόντων (προϊόντα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα γενετικής βελτίωσης).

γ) Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας.

  • Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου
  1. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
  2. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Υποβολή αιτήσεων έως 30/09/2022