Ενίχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, με προϋπόθεση την οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)
 • δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών (2ο ορόσημο)
 • τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών (3ο ορόσημο).

Η δράση απευθύνεται σε άνεργους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορες δραστηριότητες, ιδρύοντας επιχείρηση εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ενδεικτικά η δράση χρηματοδοτεί:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
 • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

Περίοδος υποβολής προτάσεων:

από 2/3/2022 έως 6/5/2022 (ώρα 15:00)