Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Σύμφωνα με την δημοσίευση προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

-Αγροδιατροφή
-Τουρισμός της εμπειρίας
-Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Βασικός σκοπός δράσης

• η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα
συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και
υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
• ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους
• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

1. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
-Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
-Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
-Να μην έχουν παρέλθη πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
-Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
-Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
-Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
-Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
-Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
-Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
-Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.
4488/2017
Η παραπάνω κατηγορία θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ
651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

2.Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση,
είναι οι ακόλουθες:
-Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
-Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
-Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
– Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η παραπάνω κατηγορία θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (deminimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.

3.Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
-Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
-Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
-Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
-Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
-Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
-Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
Η παραπάνω κατηγορία θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014
and ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο είναι 100.000 ευρώ

Ενδεικτικά, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν:

  • προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού,
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
  • εκπαίδευση προσωπικού
  • λειτουργικές δαπάνες
  • δαπάνες προβολής κ.α

Οι δαπάνες για την κάλυψη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μπορούν να ανέλθουν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και το ποσοστό της ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζονται παρακάτω:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.02.2022, ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15.04.2022, ώρα 15:00