Μέσα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται η λειτουργία του Ταμείου Χαρτοφυλακίου

Στην τελική ευθεία, με στόχο να έχει ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, βρίσκεται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ, που έχει σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα γίνουν σε περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Risk Financing Loans), για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχοντας δάνεια έως €100 χιλ. με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), ή του άρθρου 21 παρ. 18 του 651/2014, όπως ισχύει

• Ταμείο Εγγυήσεων Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Guarantee Fund), για ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις χαρτοφυλακίου δανείων (capped portfolio guarantees οι οποίες θα καλύπτουν το 80% κάθε δανείου για έως το 20% του εγγυημένου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 651 /2014), όπως ισχύει

ΣΤΟΧΟΙ

Απώτερος σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι:

• η άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης

• ο μετριασμός του αρνητικού αντικτύπου στην απασχόληση με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης

• ο εκσυγχρονισμός των τοπικών οικονομιών

BUDGET

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition GR FoF), θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του

προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, συνολικού ύψους €70 εκατ.

Όσον αφορά τα δύο επιμέρους Ταμεία:

• Στο Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ο προϋπολογισμός είναι €40 εκατ., ενώ με τη μόχλευση εκτιμάται ότι θα φθάσει τα €74 εκατατομμύρια.

• Στο Ταμείο Εγγυήσεων Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ο προϋπολογισμός είναι €30 εκατ., και με τη μόχλευση αναμένεται ότι θα φθάσει τα €156,25 εκατομμύρια.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα επιλέξει κατόπιν προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής και κατανομής προϋπολογισμών, τα ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα υλοποιήσουν τα επιμέρους Ταμεία.