Η δράση αποσκοπεί στην προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Θεσπρωτίας.​ Δύναται να χρηματοδοτηθούν:
  • ​Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηρι​οτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)
  • Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
  • Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • ​Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της οικονομίας​.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ​​​​​​​​​​Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοπ​οιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όροι και προυποθέσεις

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,
(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 «ήσσονος
σημασίας» όταν γίνεται χρήση του κανονισμού αυτού (de minimis),
(vi) για τους οποίους δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης,
εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΔΕΚ) (Υπόδειγμα ΙΙΙ υπεύθυνης δήλωσης).
(vii) Ο Δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Beneficiaries δεν δύναται να είναι:
α. Εξωχώριες /υπεράκτιες εταιρείες
β. Φυσικά πρόσωπα:
i. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ,
ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ
iii. μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) (ως φυσικά πρόσωπα και όχι
ως εκπρόσωποι φορέων)
γ. Ειδικά για τις πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (3.Β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους
οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Περιοχή Εφαρμογής

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας: Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης, Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, Τοπική Κοινότητα Συβότων, Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς.

​​​​​Δήμος Φιλιατών: Τοπική ​​Κοινότητα Ασπροκκλησίου, Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης, Τοπική Κοινότητα Ραγίου, Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας, Τοπική Κοινότητα Σμέρτου.

Submission period

από 5/9/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 15:00)

 

To express interest in subsidized programs, fill out the evaluation form and a representative from the relevant department will contact you immediately!

Business evaluation questionnaire for inclusion in funding and subsidy programs