Σκοπός της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιγράφεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης θα δίνεται στους δικαιούχους – ωφελούμενους η χορήγηση «οικολογικού bonus».Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά
και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:

 1. Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,
  2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων, και
  3. Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

Ωφελούμενοι Δράσης Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρίκυκλου.

Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

– την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος (πλην ποδηλάτου), ή/και
– την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισηςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία) και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ωφελούμενου και τύπο οχήματος

Για την κατηγορία Αμιγώς Ηλεκτρικά Οχήματα δείτε εδώ

Για την κατηγορία Ηλεκτρικά Δίκυκλα / Τρίκυκλα δείτε εδώ

Eπιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για την Αγορά Ηλεκτρικών Ποδηλάτων Κατηγορία B

 • 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
 • 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 55.2  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, εκτός των δαπανών έκδοσης προσφοράς, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021.Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023