Αναμένεται το νέο ΕΣΠΑ το οποίο κατανέμει στα νέα Προγράμματα 26,2 δισ. ευρώ στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:

 • στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (20%),
 • στις«πράσινες» επενδύσεις και την καθαρή ενέργεια (27%),
 • στις πολυτροπικές μεταφορές(8%),
 • στο ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες (30%) και τέλος,
 • στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη(6%)

Στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

– Βασικές εθνικές στρατηγικές οι οποίες υποστηρίζουν και ενσωματώνουν μία σειρά βασικών εθνικών στρατηγικών (π.χ.:για την ενέργεια και το κλίμα-ΕΣΕΚ, για την διαχείριση κινδύνων-πολιτική προστασία, τη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, τα ευρυζωνικά δίκτυα, για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, για την ισότητα των φύλων, για τα άτομα με Αναπηρία, για την κοινωνική ένταξη-ΕΣΚΕ, κ.ά.)

– Συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να επιτυγχάνεται προσθετικότητα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις μας καλύπτοντας το επενδυτικό κενό της οικονομίας

– Ενίσχυση της ικανότητας υλοποίησης έργων και αύξηση της απορρόφηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων

Προτεραιότητες και κατανομή των πόρων

Σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις που έχουν λάβει μέρος με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και με την τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα πολιτικής διαμορφώνονται όπως περιγράφονται από τα παρακάτω προγράμματα:

 • Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. ευρώ)
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 4.161,59 εκατ. ευρώ)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. Ευρώ)
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 εκατ. ευρώ)
 • Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. ευρώ)
 • Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. ευρώ)
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. ευρώ)
 • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 εκατ. ευρώ)

Τα νέα Προγράμματα αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις της Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων Προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά:

 • Στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της ψηφιακής και καινοτομικής αναβάθμισης κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ερευνητικές υποδομές, τη Βιομηχανία 4.0, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

 • Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, την προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

 • Στην αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

 • Στην προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη – μετριασμός και αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 • Στη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων παραγόντων ρύπανσης.

 • Στην ανάπτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την αναδιοργάνωση των αστικών οδικών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ολοκλήρωση των υποδομών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, την ανάπτυξη υπεραστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών συνδέσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών.

 • Στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.