Σκοπός του υποέργου της δράσης Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα είναι:

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Πράσινο Αγροτουρισμό είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Επίσης επιλέξιμες είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας.

Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας ενώ υπάρχουν κριτήρια μοριοδότησης. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

α) Καταλύματα

β) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

δ) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ)  Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το
    20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα.
  • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν.

Eligible expenses

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (ΓΑΚ, άρθρο 14 του τμήματος 1)
α) Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της
μονάδας.
γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων καιημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
ε) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
στ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων

ζ)Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

η) Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών,εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ορίζονται στον ΓΑΚ.
α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (ΓΑΚ, άρθρο 18 του τμήματος 2).
β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις(ΓΑΚ, άρθρο 19 του τμήματος 2)
γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7)

Αιτούμενος προυπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000€ έως 7.500.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από 500.000€ έως 12.500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει από 15% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Submission period

Από 05 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.