ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υπομέτρο 5.1:«Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» / Υποβολές έως 01/03/2021

Α. Στόχος της δράσης

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών

εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων

ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς

τη θέση τους στην αγορά.

Β. Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες

περιπτώσεις:

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό

σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι

σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων,

αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και

της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή

σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι

και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Γ. Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων

α) Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες:

αα) αφορούν εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του έργου- καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος,

ββ)αφορούν το συνδυασμό καλλιεργειών και συστημάτων ενεργητικής προστασίας του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος,

γγ) υλοποιούνται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα (9) ετών από την

οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, και σε κάθε περίπτωση καλύπτει τη περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων,

δδ) αφορούν καλλιέργειες σε καλή κατάσταση, που δεν παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το

10% στο σύνολο της καλλιέργειας,

εε) διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται και

στστ) πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

β) Ειδικά για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον

παγετό το μέσο θα πρέπει να προστατεύει τουλάχιστον το 80% των επιλέξιμων εκτάσεων.

γ) Σε περίπτωση μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. του αγροτεμαχίου υλοποίησης των δαπανών, η διάρκεια της νόμιμης κατοχής υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ

του έτους λήξης της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. και του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Δ. Επιλέξιμες δαπάνες

α) Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως

αα) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό,

ββ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,

γγ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή,

δδ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή,

εε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,

στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι

και τη βροχή

ζζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και

ηη) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες

με τις δαπάνες των εδαφίων αα’, ββ’, γγ’, δδ, εε’, ζζ και στ’στ’ και αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων. Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.

β) Οι δαπάνες της προηγούμενης περίπτωσης α’ θα ενισχύονται με τους όρους

και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα της τελικής

μορφής της 2ης Πρόσκλησης.

γ) Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου

των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών. Όλες οι γενικές δαπάνες σε καμία

περίπτωση δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες των 300€ και να μη ξεπερνούν

το ποσό των 10.000 €.

Ε. Ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους

υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση

στήριξης έως τις 100.000,00 €.

β) Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Σ.Σ.Γ. στην περίπτωση επένδυσης

ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την

βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που

δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της

στήριξης ανέρχεται έως το 1.000.000,00 €.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών

Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

ΣΤ. Δικαιούχοι – Δικαιώματα, όροι και προϋποθέσεις ένταξης

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά

πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

Ζ. Ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους

υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση

στήριξης έως τις 100.000,00 €.

β) Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Σ.Σ.Γ. στην περίπτωση επένδυσης

ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την

βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που

δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της

στήριξης ανέρχεται έως το 1.000.000,00 €.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών

Σχημάτων Γεωργών στο 100%.