Αναμένεται νέο πρόγραμμα για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece.

Οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας με προσανατολισμό προς την Καινοτομία ή/και την Έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη μετάβασή της σε νέο παραγωγικό μοντέλο, ενώ παράλληλα προσπαθούν, πέραν της διατήρησης των υφισταμένων θέσεων εργασίας τους να δημιουργήσουν νέες, ει δυνατόν για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, ώστε να συμβάλουν και στην ανακοπή της αυξητικής τάσης διαφυγής εγκεφάλων στο εξωτερικό. Οι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Αντικείμενο – στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3), του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου, (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η ενίσχυση με την οποία θα επιχορηγηθεί η νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως 100.000,00€, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 80% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021).

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη Δράση αφορά σε ενίσχυση νεοφυών καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει λειτουργικές δαπάνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας τους, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς Τέλος, δεν είναι επιλέξιμες ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, καθώς και ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

Submission period

από 22/6/2022 έως 31/10/2022