Με τη δράση ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι) εξασφαλίζετε 50% άτοκη χρηματοδότηση έως 300.000€ για κεφάλαιο κίνησης και έως 800.000€ για επενδυτικά σχέδια. Η χρηματοδότηση στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων  της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και των τραπεζών. Το 50% του κεφαλαίου παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ και το άλλο 50% από την τράπεζα με προνομιακό επιτόκιο.
Purpose
Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ξεκίνησε τη λειτουργία της με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Η Δράση διαθέτει συνολικά κεφάλαια ύψους €550 εκατ., τα οποία προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.
Επιλέξιμες για να συμμετέχουν  στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.
Χαρακτηριστικά Δανείων
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1)      Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
 • ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
 • διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες
2)      Δάνεια επενδυτικού σκοπού
 • ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000
 • διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης
Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:
 • υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004,
 • εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης,
 • δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
Τα χαρακτηριστικά της δράσης ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι)
Παίρνετε έως 800.000€, με διάρκεια έως 12 χρόνια, με βάση τις ανάγκες σας. Η εκταμίευση γίνεται με προσκόμιση των παραστατικών.
 • Έως 800.000€ χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 800.000€. Το ποσό της χρηματοδότησης εξαρτάται από τις επιχειρηματικές ανάγκες που θέλετε να καλύψετε:
Από 10.000€ έως 800.000€ για επενδυτικά σχέδια.
Από 10.000€ έως 300.000€ για κεφάλαιο κίνησης.
 • Έως 12 χρόνια διάρκεια
Η διάρκεια χρηματοδότησης της επιχείρησης εξαρτάται από τις ανάγκες της:
Από 5 έως 12 χρόνια για επενδυτικά σχέδια.
Έως 4 χρόνια για κεφάλαιο κίνησης.
 • Έξοδα από 100€ έως 2.000€
Πληρώνετε εφάπαξ έξοδα που ανέρχονται στο 0,50% επί του εγκεκριμένου δανείου.
Το ελάχιστο ποσό εξόδων είναι 100€ και το ανώτατο 2.000€.
Εκταμίευση εφάπαξ ή σταδιακά
Η εκταμίευση του ποσού γίνεται εφάπαξ ή σταδιακά, εφόσον προσκομίσετε τα απαραίτητα παραστατικά: εξοφλημένα ή επί πιστώσει τιμολόγια.
Εάν πάρετε χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης, η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δανείου, το αργότερο έως τις 28.02.2019.
Εάν πάρετε χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια, η πρώτη εκταμίευση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.02.2019 και το συνολικό ποσό της πρέπει να έχει εκταμιευθεί εντός της περιόδου χάριτος κεφαλαίου.
Τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 01.02.2017. Οι εργασίες πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την αίτησή σας για χρηματοδότηση.
Εάν τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί, πρέπει να φέρετε συμπληρωματικές αποδείξεις εξόφλησης. Η εξόφληση πρέπει να έχει γίνει αφού κάνετε την αίτησή σας για το πρόγραμμα.
Είναι για εσάς η δράση ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι);
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για νέες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δείτε ποιες δικαιούνται χρηματοδότηση.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι:
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις (με ΑΦΜ) και νέες επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Επιχειρήσεις που έχουν πάρει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ και δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένο δάνειο.
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στη δράση ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι) είναι αυτές που δραστηριοποιούνται σε:
 • Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Εξαγωγές – όταν η χρηματοδότηση αφορά εξαγώγιμο προϊόν.
 • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές – όταν η χρηματοδότηση αφορά απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση μέσω της δράσης ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι) μέχρι τις 28.02.2019 (τελευταία ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων), εφόσον ο προϋπολογισμός της δράσης δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα και εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η νέα δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.