Μία νέα δράση προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας «έρχεται» από το ΕΣΠΑ και απευθύνεται σε Υφιστάμενες και Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), καθώς και Υπό σύσταση ΜμΕ.

Η νέα δράση περιλαμβάνεται στις πηγές στήριξης της αγοράς, μαζί με τα δάνεια και τις επιδοτήσεις από την ΕΤΕπ που θα τροφοδοτήσουν όχι μόνο μέτρα στήριξης αλλά και νέες επενδύσεις.

Στόχος είναι η δημιουργία μόνιμων – σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ο καλύτερος συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, η αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, η διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας.

To whom it is directed

Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Νέες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης. Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

What is funded

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  • Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις
  • Means of transport
  • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
  • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών
  • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους
  • Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών
  • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Submission period

από 31/5/2021 έως 30/7/2021