Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει 2 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και τουρισμός.

Αναλυτικότερα:

  • Sub-action 19.2.3.1: Establishment, modernization and expansion of production, storage and marketing units of agricultural products resulting in an AGRICULTURAL product, with an emphasis on compliance with hygiene standards, occupational safety, but also on the utilization of primary production of organic products and quality products.
  • Sub-action 19.2.3.3: Establishment, modernization and expansion of enterprises active in the sectors of overnight accommodation, catering and alternative forms of tourism. All businesses must be equipped with energy and water saving systems.

Το πρόγραμμα απυθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπή

Area of implementation

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων) πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

What is funded

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσων το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 100.000 € (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά και κατά περίπτωση θα αφορούν σε:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

• Μηχανολογικό Εξοπλισμό • Λοιπό Εξοπλισμό • Εξοπλισμό ΑΠΕ • Μελέτες

• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

• Αξιοποίηση διαδικτύου • Ανάπτυξη λογισμικού

• Διαμόρφωση χώρων • Προβολή – Προώθηση

• Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού

• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

• Εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα

• Δαπάνες για απόκτηση γης.

 

Submission period

από 14/4/2021 έως 16/6/2021