Το Δώρο Πάσχα, όπως και το Δώρο Χριστουγέννων, είναι κατοχυρωμένα για όλους τους
εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα στην ελληνική επικράτεια από την Εθνική Γενική ΣΣΕ. Οι
διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να
μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η
παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό
τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Πάσχα.
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται δείλι ημέρα Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης
μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο
Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο
Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία
μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να
συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την
άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο
αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι
Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα,
διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της
διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των
μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που
υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς,
αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να
λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με
ημερομίσθιο.
Να σημειώσουμε πως φέτος το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως την Μ. Τετάρτη 21 Απριλίου 2022.

Karmiris Athanasios
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager