Ν. 4919/2021 Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019.

 

Νόμο του κράτους αποτελεί ο Ν. 4919/2021 βάση του οποίου ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα για την σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), καθώς και ζητήματα που αφορούν την τήρηση οργάνωση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Ειδικότερα με τον νόμο αυτό ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, με σκοπό

 1. τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 2. την ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστήματος

Πιο συγκεκριμένα, στοιχειοθετώντας τις διατάξεις του νόμου έχουμε:

 1. Ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Συστήνεται μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. το οποίο τηρείται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

Παράλληλα, τα σημαντικότερα σημεία του νόμου προβλέπουν πως:

 1. Τα υποκαταστήματα ημεδαπής εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των ετησίων τελών
 2. Θεσπίζεται η προαιρετική εγγραφή των αγροτικών συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.
 3. Προβλέπεται η υποχρεωτική καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων για τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να λάβει χώρα επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
 4. Ορίζονται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.
 5. Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών αποτελεί προϋπόθεση της αποδοχής της αίτησης καταχώρισης στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
 6. Απλοποιείται η διαδικασία δημοσιεύσεων εταιρικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
 7. Επανακαθορίζονται τα στοιχεία προς καταχώριση και δημοσίευση των: υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.
 8. Ορίζεται ότι τα τέλη Γ.Ε.Μ.Η. δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος ειδικά για την απόκτηση αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων
 9. Πραγματοποιείται ατελώς από τον ίδιο τον υπόχρεο η ηλεκτρονική δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
 10. Εξαιρούνται από την καταβολή των τελών Γ.Ε.Μ.Η. οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το μητρώο των οποίων τηρείται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του ΥΠ.Ε.Κ.Υ.
 11. Διαβαθμίζονται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις υποβολής στοιχείων για καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.
 12. Επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις [κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη ή φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή μέχρι ενός (1) έτους, ανάλογα με την παράβαση] σε:
 • όποιον αποκτά πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να είναι πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.
 • στον πιστοποιημένο χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που έχει απολέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.Μ.Η. ή του συμβολαιογράφου και δεν συμμορφώνεται με τις οριζόμενες υποχρεώσεις.
 • όποιον υπαίτια δηλώνει ή καταχωρίζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην e-ΥΜΣ.
 1. Τηρείται επίσης στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.
 2. Επιτρέπεται σε ένα νομικό πρόσωπο να κατοχυρώσει στο Γ.Ε.ΜΗ. περισσότερους από έναν διακριτικούς τίτλους κ.λπ.