Άλλαξε πλήρως το καθεστώς που διέπει τις αμοιβές εργαζομένων με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης (τίτλοι κτήσης) από τις αρχές του έτους. Όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20,28% ,13,33% στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και 6,95% στον ΕΟΠΠΥ για υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του παραστατικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.4509/2017, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση προσώπου αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμη και εάν για το εν λόγω πρόσωπο προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα βάσει καταστατικών διατάξεων.

Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο).

Για παράδειγμα αναφέρουμε άτομο που αμείβεται με τιμολόγιο καθαρής αξίας 450€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προκύπτει μετά από την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%).

Συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού 343,8€. Ασφαλιστικές εισφορές

Για κύρια σύνταξη: 343,8€ x 13,33% = 45,83€ Για υγειονομική περίθαλψη : 343,8€ x 6,95% = 23,89€ Σύνολο : 23,89€+45,83=69,72€

Αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης σημειώνουμε πως στην περίπτωση ύπαρξης γραπτής σύμβασης μεγαλύτερης του ενός μήνα, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού, επί της οποίας έχουν υπολογιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές, δια του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή 650,00€.

Στην περίπτωση που υπάρχει γραπτή σύμβαση διάρκειας μέχρι έναν μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης εξετάζεται εάν το ημερήσιο εισόδημα, όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού προς τον αριθμό των ημερών απασχόλησης, υπερβαίνει ή όχι το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των €26,00 (€650,00 / 25 ημέρες ασφάλισης):

Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των €26,00, τότε ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται ο χρόνος που καθορίζεται στη σύμβαση. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γραπτή σύμβαση.

β. Εάν το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού δεν υπερβαίνει το 1/25 του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δηλαδή το ποσό των €26,00, τότε ο χρόνος ασφάλισης, η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τις περιπτώσεις γραπτής σύμβασης διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα.

Τέλος θα πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά ως υπενθύμιση στο φορολογικό καθεστώς που διέπει τους τίτλους κτήσης, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τον ΚΦΕ Ν.4172/2013 οι λήπτες του εισοδήματος να αμείβονται με αυτό τον τρόπο μέχρι τα 10.000,00€ και μέχρι 3 παραστατικά ανά εξάμηνο ( Τιμολόγια λήψης υπηρεσιών) γιατί σε περίπτωση που υπερβαίνει μία από τις δύο  προϋποθέσεις ο λήπτης του εισοδήματος θα πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών.

Αθανάσιος Καρμίρης
Οικονομολόγος/Eξειδίκευση στα εργατικά θέματα
Payroll Assistant