Έως τις 30/09/2018 θα πρέπει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα που πραγματοποιεί διαφημίσεις στο διαδίκτυο να καταβάλει ειδική εισφορά ύψους 2% επί των αμοιβών υπηρεσιών διαφήμισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967 και προβλέφθηκε ως έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή.

Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της (π.χ. Google, Facebook), θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Κάθε υπόχρεος θα πρέπει έως 30/9/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.

Για παράδειγμα:
1.Εταιρεία η οποία διαφημίζεται μέσω Facebook και επειδή έδρα της επιχείρησης που παρέχει τις υπηρεσίες διαφήμισης δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, υποχρεούμαστε εμείς να αποδώσουμε το τέλος του 2% έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που εκδόθηκε το παραστατικό. Β) Εάν όμως εμείς διαφημιζόμασταν στο ηλεκτρονικό περιοδικό της κ. Καραγιάννη η οποία είναι επιχείρηση ΜΜΕ και έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% δεν θα το πληρώναμε εμείς (η αντίστοιχα διαφημιζόμασταν σε κάποιο κανάλι).

2. Εταιρεια  σαν ηλεκτρονικό περιοδικό (επιχείρηση με αντικείμενο ΜΜΕ) είναι υπόχρεη στην εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Οπότε το 2% το πληρώνει βάσει του Τζίρου της ανά μήνα και δεν το πληρώνουν όσοι διαφημίζονται σε αυτήν.

Χρήστος Οικονόμου
Φοροτεχνικός- Λογιστής Α’ Τάξης /Υπεύθυνος για θέματα κατοίκων εξωτερικού