Στις ημέρες της προαιρετικής αργίας εντάσσοταν η 1η Μαϊου, η οποία βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68, μπορούσε κάθε χρόνο να μετατρέπεται και να χαρακτηρίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας , με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας.

Απο τη Σύμφωνα 1 Μαίου 2017 χαρακτηρίστηκε ως υποχρεωτική με την απόφαση (Αριθμ. 16072/310-18.4.2017), που υπέγραψε η υπουργός εργασίας Ευτυχία Αχτσιόγλου.
Ο χαρακτηρισμός της αργίας ώς υποχρεωτικής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σημαίνει την απαγόρευση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με εξαίρεση αυτών που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές & αργίες.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός μισθοδοσίας της αργίας είναι ο ακόλουθος:
Α) Όταν δεν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία:
 α) Μισθωτοί:  Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον    αποδοχές πέραν των κανονικών μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον δεν εργασθούν.
β) Ημερομίσθιοι:  Οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν σε ημέρα  υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.
Β)  Όταν υπάρχει απασχόληση κατά την αργία:
α) Μισθωτοί: Στους μισθωτούς, θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους.
β) Ημερομίσθιοι: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιο τους και  επιπλέον πρόσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου (και όχι του καταβαλλόμενου)  ωρομίσθιού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργήσει με άδεια αλλά ο εργαζόμενος δεν προσέλθει να εργαστεί, δεν θα λαβει ούτε το ημερομίσθιο εκείνης της ημέρας, αλλά ούτε και την προσαύξηση του 75%.

Στρατηγέλλη Γ. Μαριέττα
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης