Οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με το νέο νομοσχέδιο αφορούν επιγραμματικά:
α) την αύξηση των συντελεστών σχετικά με το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων καθώς μέχρι τώρα με τον Ν.4172/2013 οι  συντελεστές ήταν μέχρι τα 12.000€ *11%  και για το υπερβάλλον ποσό *33%.
β)  η μεταβολή στην εισφορά αλληλεγγύης όπου ο ανώτερος συντελεστής μεταβάλλεται από 8% σε 10%.
γ) η μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές καθώς μέχρι τώρα ήταν έως τις 25.000€*22% έως τις 42.000€*32%  και για το υπερβάλλον ποσό*42%. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο είναι ότι οι αμοιβές από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίες φορολογούταν μέχρι 31/12/2015 σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4172/2013 ήτοι έως τις 50.000€ *26% και το υπερβάλλον ποσό *33% εξομοιώνονται με την κλίμακα των μισθωτών. Αυτό σημαίνει μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισόδημα μέχρι 20.000€ (ήταν 26%, γίνεται 22%) αλλά αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα υπερβάλλον εισοδήματα (ήταν 33% για το υπερβάλλον ποσό ενώ τώρα ο μεγαλύτερος συντελεστής είναι 45%) σύμφωνα με την νέα κλίμακα. Η ίδια κλίμακα ισχύει και για αυτούς που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα γεγονός που σημαίνει αύξηση των φορολογικών συντελεστών(καθώς καταργείται το 13% και ο μικρότερος συντελεστής γίνεται 22%).
δ) η μεταβολή των φορολογικών συντελεστών για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.-Ε.Ε.) οι οποίες φορολογούνταν, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4172/2013 όπου αυξάνεται μέχρι τις 50.000€ (ήταν 26% και γίνεται 29%) και μειώνεται για το υπερβάλλον ποσό( ήταν 33% και γίνεται 29%).
ε) την μείωση του ποσού της έκπτωσης του φόρου όπου  για κάποιον που είναι χωρίς προστατευόμενο μέλος γίνεται 1.900€ από 2.100€.
Με τον Ν.4387/2016 επήλθαν οι εξής αλλαγές στις κλίμακες του φόρου εισοδήματος.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0€- 12.000€ 15%
>12.000€ – 35.000€ 35%
>35.000€ 45%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0€-12.000€ 0%
12.001€-20.000€ 2,2%
20.001€-30.000€ 5%
30.001€-40.000€ 6,5%
40.001€-65.000€ 7,5%
65.001€-220.000€ 9%
>220.001€ 10%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΜΙΣΘΩΤΩΝ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
 0€-20.000€ 22%
 20.001€-30.000€ 29%
 30.001€-40.000€ 37% 
>40.001€   45%
Η έκπτωση του ανωτέρω φόρου (άρθρο 16 του Ν.4172/2013) διαμορφώθηκε ως εξής και δεν ισχύει για τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει όμως για εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
    0 ΤΕΚΝΑ     1900,00€
1 ΤΕΚΝΟ 1950,00€
2 ΤΕΚΝΑ 2000,00€
3 ΤΕΚΝΑ 2100,00€
ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   29%
+100% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
+ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 15%
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ