Πολλές αλλαγές μας έφερε το 2017, ακόμη καλά-καλά δεν ξεκίνησε. Από 01/01/2017 οι έλληνες φορολογούμενοι θα πρέπει να αλλάξουν συνήθεις στον τρόπο των συναλλαγών τους.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 , οι δικαιούχοι πληρωμής (εταιρείες – καταστήματα), από 01/01/2017 υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο ΚΑΔ (δραστηριότητα επιχείρησης) όπως θα κοινοποιηθούν με Κ.Υ.Α. ( εντός Ιανουαρίου) να αποδέχονται τον τρόπο πληρωμής με κάρτα, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους με τους ιδιώτες.
Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συμβάλλονται υποχρεωτικά με νόμιμους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στο ν.3862/2010.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων θα υπάρξουν κυρώσεις όπως αυτές θα καθοριστούν με την Κ.Υ.Α.
Από 01/02/2017 οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι πληρωμής) οι οποίες αποδέχονται ως μέσω πληρωμής το σύστημα πληρωμής με κάρτα ,υποχρεούνται να αναρτήσουν την πληροφορία της αποδοχής του συστήματος εντός της επιχείρησης στο ταμείο και στην είσοδο σε εμφανές σημείο. σε περίπτωση μη ενημέρωσης του κοινού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1000€.
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4446/2016,ο φορολογούμενος για να μπορέσει να διατηρήσει την μείωση του φόρου όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013,θα πρέπει να πραγματοποιήσει δαπάνες στην ημεδαπή ή και στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ή του Ε.Ο.Χ. οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Το ελάχιστο ποσό δαπανών προσδιορίζεται ως εξής:
Εισόδημα  Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
1- 10000,00  10%
10.000,01-30.000  15%
30.000,01 και άνω  20% και μέχρι 30.000€
Οι δαπάνες που θα συμπεριληφθούν  στο ανωτέρω αφορολόγητο είναι όλες οι καταναλωτικές δαπάνες εξαιρουμένων των ενοικίων , των αγορών οχημάτων (αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου), των αγορών σκαφών ,εξωλέμβιων και εξοπλισμού σκαφών. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές. Τέτοιες δαπάνες ενδεικτικά είναι : η αγορά κατοικίας, η πληρωμή φόρων, οι δόσεις στεγαστικού δανείου, η αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ)
Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται για το κωδ. 049 της φορολογικής δήλωσης θα ενημερώνονται αυτόματα από τις τράπεζες οι οποίες θα στείλουν τα ανάλογα αρχεία στην ΑΑΔΕ.
Το ποσό των  δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Α. Εξαιρέσεις υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρέωσης να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας έχουν:
► οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω
► τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω
► όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
► οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
► ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
► φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
► οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013
► οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
► οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
► οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,
► οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Β. Εξαιρέσεις υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής  και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών έχουν:
► οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
► οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
► όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
Με το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ν. 4172/2013 με το οποίο παρέχεται η έκπτωση φόρου από ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες. Από 01/01/2017 για να παρέχεται η συγκεκριμένη μείωση θα πρέπει οι ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες να εξοφλούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
Τέλος με το άρθρο 69 του ν. 4446/2016 οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών άνω των 500€ (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο φπα διότι μιλάμε για λιανική τιμή) εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Karamanos G. Nikolaos
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Ά Τάξης