Για να δικαιούται κάποιος φορολογούμενος να πάρει οριστική απαλλαγή από την πληρωμή του Εν.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4223/2013  ο φορολογούμενος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για την/τον σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
2.    Το σύνολο της επιφανείας κτισμάτων της ακίνητης περιουσίας της οικογενείας, συνυπολογιζόμενων των ποσοστών συνιδιοκτησίας και του εμπράγματου δικαιώματος, να μην ξεπερνά 150 μ2.
3.    Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να ισούται ή να υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος , η σύζυγος, ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα να έχουν αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω βεβαιωμένη από ΚΕΠΑ ή από τις ανώτατες υγειονομικές επιτροπές του στρατού της αεροπορίας ,του ναυτικού, της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής ή  των υγειονομικών επιτροπών νομαρχιών που εκδόθηκαν πριν την 01/09/2011.
Στην περίπτωση όπου δεν έχει περάσει από τις ανωτέρω επιτροπές και λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα έχοντας την  απόφαση σύνταξης από την οποία προκύπτει ότι ύστερα από απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ο φορολογούμενος συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό τουλάχιστον 80% και η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας να καλύπτει το έτος για το οποίο επιβάλλεται ο φόρος τότε ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1132/2015 η οποία τροποποιεί την παρ.8  του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1088/2015 , δικαιούται επίσης την απαλλαγή από τον Εν.Φ.Ι.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί οποιαδήποτε έκπτωση από τον Εν.Φ.Ι.Α. είναι ο φορολογούμενος να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Η έκπτωση πρέπει να χορηγείται κεντρικά από την Δ.ΗΛΕ.Δ ., αλλιώς εφ’ όσων ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις και δεν λάβει την έκπτωση θα πρέπει να κάνει αίτηση στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει και να την πάρει με απόφαση προϊσταμένου.