Η 28η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από την ελληνική νομοθεσία ως ημέρα προαιρετικής αργίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966. Επειδή όμως  σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν την ημέρα αυτή έχει χαρακτηριστεί ως  κατ΄ έθιμο αργία.
Η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών αργιών είναι ότι στην πρώτη περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, ενώ κατά την ημέρα της προαιρετικής αργίας η λειτουργία των επιχειρήσεων (άρα και η απασχόληση ή όχι των μισθωτών) αφήνεται στην κρίση του εργοδότη. Επομένως, ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τους εργαζόμενους για το αν θα λειτουργήσει εκείνη την ημέρα ή όχι.

Στην πρώτη περίπτωση (που θα λειτουργήσει η επιχείρηση) οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό μόνο την επί του 1/25 του μισθού τους προσαύξηση. Φυσικά, η προσαύξηση κατά 75% υπολογίζεται επάνω στις νόμιμες αποδοχές. Εάν, παρά τη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει το προσωπικό του, μερικοί δεν προσέλθουν να εργασθούν, αυτοί δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτε (δηλαδή ούτε το απλό ημερομίσθιο, εφόσον είναι ημερομίσθιοι – και σ’ αυτό συνίσταται η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας). Στη δεύτερη περίπτωση (όταν ο εργοδότης δηλώσει ότι δεν θα λειτουργήσει η επιχείρησή του) αυτός υποχρεούται να καταβάλει στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο το συνηθισμένο ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση, ενώ στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό δεν οφείλει τίποτε.

Για το 2018, η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή.

Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Για τους εργαζομένους ισχύουν τα παρακάτω για την ημέρα αυτή:

  1. Σε περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, πρέπει να καταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά, χωρίς προσαυξήσεις, τον μηνιαίο μισθό τους.

  1. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης.

Όσοι ημερομίσθιοι απασχοληθούν κατά την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%. Ακόμη πρέπει να τους χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης (REPO), την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχοληθούν κατά την Κυριακή 28/10/2018 θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του μισθού τους. Επί πλέον θα πάρουν και αναπληρωματική ανάπαυση (REPO) την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση οφείλεται ένα επί πλέον ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού.