Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που θέλει να εκμισθώσει το ακίνητο του μέσω πλατφόρμας όπως είναι το airbnb είναι τα εξής:

Σύμφωνα πάντα με το άρθρο 111 του Ν.4446/2016  & την ΠΟΛ. 1187/2017  επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

1) Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, διαχειριστής του ακινήτου μπορεί να είναι:

  • Ο ιδιοκτήτης που έχει την πλήρη κυριότητα ή
  • Ο ιδιοκτήτης που έχει την επικαρπία ή
  • Ο υπεκμισθωτής του ακινήτου σε περίπτωση που του δίδεται αυτή η δυνατότητα από την συμφωνία της μίσθωσης.

2) Ο διαχειριστής  του ακινήτου  οφείλει να έχει εγγραφεί στο <Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής> που (θα) τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. Ο αριθμός καταχώρησης είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο, δηλαδή εάν το ακίνητο ενοικιάζεται ανά δωμάτιο στην πλατφόρμα θα πρέπει να αποκτάται χωριστό μητρώο για κάθε χώρο.

2.1) Ο διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η εγγραφή θα γίνεται μέσω τις ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. με χρήση των κωδικών taxis net. Εάν διαχειριστής είναι ο ιδιοκτήτης είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΤΑΚ του ακινήτου. Εάν είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης η οποία βεβαίως θα του επιτρέπει να προβεί στην υπεκμίσθωση.

Σε περίπτωση που δικαιούχοι του εισοδήματος είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αποκτούν ΑΦΜ σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1283/2013.

3) Στις  περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν ειδικό σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4276/2014 & του άρθρου 46 του 4179/2013 δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά  την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Τα ακίνητα πρέπει  να εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πως φορολογείται το εισόδημα από την εκμίσθωση ενοικίων:

Το εισόδημα αυτό θα φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα του εισοδήματος από ενοίκια που είναι:

0-12.000,00€ 15%
12.001,00€-35.000,00€ 35%
>35.001,00€ 45%

Πρόστιμο μη εγγραφής:

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία και το ακίνητο συνεχίζει να εκμισθώνεται μέσω της πλατφόρμας το πρόστιμο για τον διαχειριστή θα είναι 5.000,00€, και εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός του έτους το πρόστιμό θα διπλασιάζεται.

Χρόνος υποβολής:

Όσον αφορά την καταχώριση της δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναχώρηση του μισθωτή.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρησης δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης  το πρόστιμο θα είναι διπλάσιο του μισθώματος που αναφέρεται στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση που η δήλωση κατατεθεί εκπρόθεσμα το πρόστιμο θα είναι 100,00€.

Οικονόμου Θ. Χρήστος
Φοροτεχνικός – Λογιστής  Α΄ τάξης