Επιδότηση για: Προσωπικό, Εξοπλισμό, Κτίρια

ΝΕΟ ΕΣΠΑ
"Ερευνώ - Καινοτομώ" 2024

Επιδότηση για:
Προσωπικό, Εξοπλισμό,
Κτήρια

ΝΕΟ ΕΣΠΑ
"Ερευνώ - Καινοτομώ"
2024

Μην αφήνετε επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να σας ωφελήσουν να φεύγουν από τα χέρια σας!

Πληροφορίες Προγράμματος

Η επιδότηση “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στους ερευνητικούς οργανισμούς. Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην ελληνική περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση, σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης, και να διαθέτουν ΑΦΜ. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Η Δράση στοχεύει κυρίως στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, επιδιώκοντας να συμπεριλάβει το ευρύτερο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Για τις 4 δράσεις του προγράμματος Ερευνώ – Καινοτομώ 2024, οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ερευνώ – Καινοτομώ” 2024 περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις (επιμέρους προγράμματα) με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ:

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Για υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  έως 800.000€ 

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης  

έργα έρευνας  

 

και ανάπτυξης 

μεγάλες  

 

επιχειρήσεις 

μεσαίες  

 

επιχειρήσεις 

μικρές  

 

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

 

προϋποθέσεις* 

65% 75% 80% 
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 
πειραματική ανάπτυξη  

 

υπό προϋποθέσεις*  

40% 50% 60% 

 *Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή 
 • ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 60.000.000€ 

Μέθοδος αξιολόγησης: συγκριτική 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Για συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.  

Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  έως 2.000.000 € 

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία βιομηχανικής έρευνας ή/και πειραματικής ανάπτυξης 

έργα έρευνας  

 

και ανάπτυξης 

μεγάλες  

 

επιχειρήσεις 

μεσαίες  

 

επιχειρήσεις 

μικρές  

 

επιχειρήσεις 

βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70% 
βιομηχανική έρευνα υπό  

 

προϋποθέσεις* 

65% 75% 80% 
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45% 
πειραματική ανάπτυξη  

 

υπό προϋποθέσεις*  

40% 50% 60% 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους 
 • ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 Συνολικός Προϋπολογισμός: 180.000.000 € 

 Μέθοδος αξιολόγησης: συγκριτική 

Έναρξη προγράμματος: 6 Ιουνίου 2024

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe 

Ποσοστό επιδότησης : Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν  λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη». 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 21.000.000 € 

Μέθοδος αξιολόγησης: με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

 • Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού 
 • Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής  40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού που προκύπτουν από την ερευνητική  δραστηριότητα.   
 • Δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού  
 • Δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα  
 • Για έρευνα επί σύμβαση γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης  
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

Α. Επιστημονική και Τεχνική Αρτιότητα (Excellence)

 • Σαφήνεια και Συνάφεια Στόχων: Πόσο σαφείς και σχετικοί είναι οι στόχοι του έργου, το κατά πόσο το έργο είναι φιλόδοξο και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας.

 • Αξιοπιστία και Καταλληλόλητα Προσέγγισης: Αξιοπιστία και καταλληλόλητα της προτεινόμενης ερευνητικής προσέγγισης, ορθότητα των επιστημονικών αρχών και διεπιστημονικότητα.

Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

 • Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Επιπτώσεις: Εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του έργου.

 • Αξιοπιστία Ερευνητικών Προσεγγίσεων: Αξιοπιστία των ερευνητικών μεθόδων και προσεγγίσεων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της Δράσης.

 • Μέτρα Μεγιστοποίησης Αποτελεσμάτων: Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της δημοσιότητας.

 • Αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας: Δέσμευση ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μία αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (PCT), επιβεβαιώνοντας το καινοτομικό αποτέλεσμα και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Γ. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Υλοποίησης (Quality and Efficiency of the Implementation)

 • Σχέδιο Υλοποίησης και Ικανότητα Συμμετεχόντων: Αποτελεσματικότητα του σχεδίου υλοποίησης και ικανότητα των συμμετεχόντων.

 • Ποιότητα και Συνοχή Σχεδίου: Ποιότητα, συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου υλοποίησης, εκτίμηση κινδύνων, καταλληλότητα της ανθρωποπροσπάθειας που κατανέμεται στις ενότητες εργασίας και διαχείριση πόρων.

 • Ικανότητα και Εμπειρία Ομάδας: Ικανότητα, επιστημονική και τεχνική επάρκεια, ρόλος κάθε συμμετέχοντα/εταίρου, και το κατά πόσο η ομάδα έργου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία.

 • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (PCT) από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά τους να εκτελούν επιτυχώς ερευνητικά έργα.

Γιατί να μας επιλέξετε:

 • 12 χρόνια εμπειρίας.
 • Βραβευμένη Συμβουλευτική εταιρία.
 • Πιστοποιήσεις ISO που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Εξειδίκευση στην Κατασκευή Χρηματοδοτικών Φακέλων
 • Συμμόρφωση με Όλους τους Κανονισμούς
 • Αποδοτικότητα και Ταχύτητα στην Παράδοση
 • Δίκτυο Επαφών και Συνεργασιών
 • Αξιοπιστία και Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
 • Υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες και το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε πελάτη, σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
 • Στελέχη και συνεργάτες υψηλών προδιαγραφών.
 • Διαρκής εκπαίδευση των στελεχών σε φορολογικά και οικονομικά θέματα της Χώρας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:

 • Έναρξη: 06.06.2024
 • Λήξη: Παρέμβαση Ι  10.07.2024 , Παρέμβαση ΙΙ 17.07.2024, Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το

  αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024.

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που σας ενδιαφέρει: