Στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027, προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», η οποία αποκοπεί στην προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ, παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται Πράξεις επιχορηγούμενου π/υ έως 90.000€ για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000€, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.
  • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 02.07.2024 και ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 16.09.2024 στις 14:00.