Την διάθεση 8.000.000 ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν υπό την μορφή αποζημίωσης επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που κατά την κακοκαιρία δραστηριοποιούνταν σε συγκεκριμένους ΚΑΔ και διέθεταν εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) οι οποίες, πέραν του πλήγματος που έχουν υποστεί λόγω της κακοκαιρίας, απώλεσαν και τη δυνατότητα λειτουργίας τους και μετά το πέρας αυτής. Πρόκειται για μία νέα δράση διαφορετική από αυτή που ήδη τρέχει από 1/5 για ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τα ποσά που θα διατεθούν είναι άμεσα συνυφασμένα με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων κατά το 2022, με το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να δοθεί να είναι 7.000 ευρώ για εκείνες που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ. Από 1.000 έως 30.000 ευρώ το ποσό απoζημίωσης είναι 5.000 ευρώ, ενώ με κύκλο εργασιών έως 1000 ευρώ η αποζημίωση περιορίζεται στα 500 ευρώ.

Λήπτες της ενίσχυσης που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να είχαν την 05.09.2023 εγκατάσταση (έδρα ή παράρτημα) στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα της δράσης.
  2. Να διέθεταν την 05.09.2023 ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  3. Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν
  4. Να τηρούν απλoγραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  5. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
  6. Να μην συντρέχουν λόγοι απoκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).
  7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  8. Να πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του Καν.(ΕΕ)2023/2831 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝ. ΕΕ 2831/2023» Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση , συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των €300.000 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Πέμπτη 30/05/2024 και ώρα 10.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 04/07/2024 και ώρα 15.00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.