Η δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας για την περίοδο 2023–2027, είναι ανοιχτή για δημόσια διαβούλευση έως τις 3 Ιουλίου. Αυτή η πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί πανελλαδικά και θα χρηματοδοτηθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.).

Σκοπός της εν λόγω Παρέμβασης είναι να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών της χώρας για υψηλής ποιότητας μεταποιημένα προϊόντα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης καινοτομιών, και της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών που προστατεύουν το περιβάλλον και μειώνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στην Παρέμβαση μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που κύρια δραστηριότητά τους είναι η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό προϊόν είναι επίσης γεωργικό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ. Η Παρέμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.).

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40 %

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες προς στήριξη:

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων) – έως 10%-
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών
 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 5. Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου
 6. Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ.).
 7. Εξοπλισμός μηχανογράφησης γραφείων και ασφαλείας της επιχείρησης, δικτύων επικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.
 8. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 9. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
 10. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας
 11. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης:

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα)
Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
 • Εξοικονόμηση ύδατος
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
 • Μέγεθος της επιχείρησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, δημοσιεύεται πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποστήριξης στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων και το συνολικό ποσό της Δημόσιας ενίσχυσης που θα διατεθεί.