ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ να ανακοινωθεί η έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα διοχετεύσει πόρους €2,2 δισ..

ΤΑΜΕΙΟ ΟΜΠΡΕΛΑ

• Δάνεια

• Εγγυήσεις

ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Προωθείται ιδιαίτερα η στήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, καθώς θα παρέχει δάνεια ειδικού σκοπού στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν λιγότερο από 5 έτη. Επιπλέον, η HDB θα παρέχει εργαλεία που βοηθούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όσον αφορά τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού €175 εκατ.

• Ταμείο Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων, συνολικού προϋπολογισμού €415 εκατ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Το νέο Ταμείο (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) θα συνδυάσει την εγγύηση των δανείων χωρίς προμήθεια εγγυοδοσίας και με σημαντική επιδότηση επιτοκίου στα χορηγούμενα δάνεια για δυο χρόνια, τόσο για κεφάλαια κίνησης, όσο και για επενδυτικά σχέδια. Μέσω του εγγυοδοτικού πυλώνα του, εγγυάται έως το 80% του δάνειου και επιδοτεί με 2 εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο. Επιπλέον, μέσω του πυλώνα της επιδότησης του επιτοκίου, το 40% του δανείου θα είναι άτοκο και το 60% θα επιδοτείται με 3 εκατοστιαίες μονάδες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το νέο ταμείο απευθύνεται σε υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

• €20 χιλ. έως €1,5 εκατ. μέσω κανονισμού de minimis

• Έως €10 εκατ. με γενικό απαλλακτικό κανονισμό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά τη στιγμή έγκρισης του δανείου

• Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα Διάρκεια αποπληρωμής 5 έως 12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης