Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι δράσης

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης ή πριν το αίτημα προκαταβολής.
  • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
  • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.
  • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,.
  • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

 

ΤΟΜΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ NACE

 

ΤΑΞΕΙΣ NACE

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

      CPA

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

             

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.4* Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
11 Ποτοποιία
13** Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20** Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24** Παραγωγή βασικών μετάλλων
25* Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30** Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού
38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής    αχρηστευμένων        ειδών,για αποσυναρμολόγηση
38.11.5 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.3 Ανάκτηση υλικών
52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης
52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

*Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ:

10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών».

  1. 30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους».

** Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΓΑΚ 651/2014:

13.10.3 «Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση».

13.10.8 «Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».

13.20.3 «Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».

20.14.1 «Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους».

20.6 «Παραγωγή μη φυσικών ινών».

24.1 «Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων».

24.2 «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με Καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων».

24.3 «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα».

24.51 «Χύτευση σιδήρου»***

24.52 «Χύτευση χάλυβα»***

25.5 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία»***

30.1 «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών»

  1. τομείς δραστηριότητας που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων

*** δεν είναι επιλέξιμες οι προτάσεις που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

«τομέας του χάλυβα»

«τομέας των συνθετικών ινών»

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α  

Κατηγορία Δαπάνης

 

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προυπολογισμό του έργου

 

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
2 Δαπάνες για κτίρια Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
3 Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
4 Δαπάνες                          εργαστηριακού εξοπλισμού Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
5 Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
7 Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού

(Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης ανά Περιφέρεια.

Περιφέρειες Μέγεθος επιχείρησης Δαπάνες
Μεσαίες Μικρές και πολύ μικρές  

Ανεξαρτήτως μεγέθους

Βόρειο Αιγαίο 70% 75% 50%
Κρήτη 60% 70% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 60% 70% 50%
Κεντρική Μακεδονία 60% 70% 50%
Δυτική Μακεδονία 60% 70% 50%
Ήπειρος 60% 70% 50%
Θεσσαλία 60% 70% 50%
Ιόνια Νησιά 50% 60% 50%
Δυτική Ελλάδα 60% 70% 50%
Στερεά Ελλάδα 50% 60% 50%
Ευρυτανία 50% 60% 50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας

Τρίπολης Οιχαλίας

60% 70% 50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι 50% 60% 50%
Νότιο Αιγαίο 50% 60% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική

Αττική / Πειραιάς και νήσοι

35% 45% 50%
Δυτικός τομέας Αθηνών 25% 35% 50%

Συνολικός Προϋπολογισμός: €73.227.620,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €73.227.620,00

Επισημαίνεται ότι το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης , ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης. Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η δράση της “Έξυπνης Μεταποίησης”, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία