Σε αναμονή της ανακοίνωσης για την τρίτη δράση επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με προϋπολογισμό που θα φτάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 

ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και διαφοροποιείται, βάσει κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στον κλάδο του εμπόριο ή των υπηρεσιών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται, αντίστοιχα, από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με το ανώτατο όριο της επιχορήγησης να είναι στις 55.000 ευρώ. 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στη δράση θα είναι, υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι κάτωθι:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) -θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Ποσοστά – ένταση ενίσχυσης

Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης ύψους έως 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση σύμφωνα με την επίτευξη στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.

Αναλυτικά τα ποσοστά θα οριστικοποηθούν με την ανακοίνωση της πρόσκλησης.

 Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών για τις οποίες ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί και να χρηματοδοτηθεί περιγράφονται κάτωθι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων με Ενδεικτικό επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 80%

 • Μηχανήματα – εξοπλισμός Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός / Εργαστηριακός εξοπλισμός / Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό / Λοιπός εξοπλισμός με Ενδεικτικό επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 100%
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Για τα ανωτέρω το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα καθοριστούν στην επίσημη πρόσκληση.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για επιδοτούμενα προγράμματα, συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης και ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία