Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.​

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό/δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.​​

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση, απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-5-2022, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που επιδοτούνται:

Τουρισμός
Εστίαση
Πολιτισμός
Περιβάλλον & Ενέργεια
Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας

Όροι και προϋποθέσεις

Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ.  Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σύμφωνα με την aναλυτική Πρόσκληση, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
  • οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού,
  • ​​Μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρούσης που αφορά σε Πολύ Μικρές ή Μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 651/2014
  • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
  • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται ​σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 15.000,00€ για Υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια kινητικότητα και στην pροσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης

Προϋπολογισμός έργων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€.
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15.000,00€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οιυπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχουαποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

27/03/2023 ώρα 12:00 έως και 26/04/2023 ώρα 14:00