Νέο δωρεάν κεφάλαιο από 5.000 έως 100.000 ευρώ σε start-ups μέσω ΕΣΠΑ

Αναμένεται

Σε αναμονή της νέας προκήρυξης του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες ή θα εγγραφούν στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους μπορεί να κυμανθεί από τις 5.000 έως και τις 100.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται από το ύψος των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν το 2019.

Το ποσό της επιχορήγησης θα υπερβαίνει το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος και τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα κ.α.

Επισημαίνεται ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 και αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece» και υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021. Στις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
  • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
  • Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές», σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Τέλος θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: Αγρο-διατροφή, Υγεία – φάρμακα, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά – κατασκευές, Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες.