Ανοικτή είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις: «19.2.3.1, 19.2.3.3,19.2.3.4» και για τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου καιΝομός Ρεθύμνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 • Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Ανωγείων
 • Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου: Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, ​Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Δήμος Γόρτυνας [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Μαλεβιζίου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι τοπικές κοινότητες​​ Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη)
 • Δήμος Φαιστού [τμήμα], Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών)

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της
υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης
δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και
εξοπλισμό και τις 100.000€ για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα
ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί
η διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις
κατηγορίες υποδράσεων, δύναται να είναι:

 • Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο
  εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση)
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας
 • Ειδικά για την υποδράση 19.2.3.1 : Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω υποδράση του παρόντος άρθρου, είναι:
  Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας) που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης (εντός του λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες.
  Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000€. Η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες, μόνο για την ιδία παραγωγή τους και το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι πέντε (5) λίτρων.
 • Ειδικά για την υποδράση 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω υποδράση του παρόντος άρθρου, είναι:
  Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.
  Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.
  Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης).
  Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης έως 30-06-2025.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

από 24/3/2023 έως 7/6/2023 (ώρα 15:00)

Για τις συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων και για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας, συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης και ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία