Η δράση εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργειών στήριξης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης γενικά της λειτουργίας και της ελκυστικότητας του παραγωγικού περιβάλλοντος στο Δήμο Αθηναίων.

Η παρέμβαση αφορά στην διάθεση ψηφιακών εργαλείων προς όλους τους επιχειρηματίες και περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα ή ενδιαφέρονται για την πόλη ωςεπιχειρηματικό ή επενδυτικό προορισμό. Τα εν λόγω εργαλεία θα επιτρέπουν την άμεση αξιοποίησή τους, με μηδενικό κόστος, για την επιχείρηση, και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθούν οι επιχειρήσεις αποσκοπώντας μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας τους.

Περίοδος υποβολής

από 27/9/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 953.000