Δικαιούχοι  της δράσης είναι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση επαγγελματικού χώρου.

Ειδικότερα:
•    άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
ή
•    φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
•    Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες:

Ιατρού
Οδοντιάτρου
Κτηνιάτρου
Φυσιοθεραπευτή
Βιολόγου
Ψυχολόγου
Μαίας
Δικηγόρου
Αρχιτέκτονα
Μηχανικού
Τοπογράφου
Χημικού
Γεωπόνου
Γεωλόγου
Δασολόγου
Ωκεανογράφου
Σχεδιαστή
Δημοσιογράφου
Συγγραφέα
Διερμηνέα
Ξεναγού
Μεταφραστή
Καθηγητή  ή Δασκάλου
Καλλιτέχνη Γλύπτη ή Ζωγράφου ή Σκιτσογράφου ή Χαράκτη,
Ηθοποιού
Μουσικού
Χορευτή – Χορογράφου
Σκηνοθέτη – Σκηνογράφου,
Ενδυματολόγου
Διακοσμητή
Οικονομολόγου
Αναλυτή
Προγραμματιστή
Ερευνητή ή Συμβούλου Επιχειρήσεων
Λογιστή ή Φοροτέχνη
Αναλογιστή
Κοινωνιολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού κ.α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
•    Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
•    Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
•    Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
•    Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
•    Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
•    Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός – Ποσοστό Ενίσχυσης – Προκαταβολή
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης.
Επιλέξιμες δαπάνες:
•    Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας)
•    Λειτουργικά κόστη (λ.χ. ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)
•    Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.)
•    Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, υπηρεσίες νομικού, λογιστή, συμβολαιογράφου, κλπ.)
•    Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
•    Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
•    Αναλώσιμα
•    Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
•    Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού για 12 ανθρωπομήνες
•    Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Προσφερόμενες υπηρεσίες της Athens Financial Services.

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων προγραμμάτων, η Athens Financial Services παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
•    Εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος και καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε όλες τις φάσεις του έργου (από την υποβολή έως την αποπληρωμή)
•    Σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) προσαρμοσμένο στη μοναδικότητα της ιδέας σας αλλά και στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος και υποβολή της αίτησης
•    Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης (λ.χ. υποστήριξη στις διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης του σχεδίου, υποβολής αιτημάτων για ενδιάμεσες πληρωμές και τελική αποπληρωμή, κλπ.).
•    Ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δικτύωση της επιχείρησης (λ.χ. κατασκευή και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας και e-shop, ενέργειες ψηφιακής διαφήμισης όπως καμπάνιες.)
•    Εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής (εταιρικής διαχείρισης, κ.α.)
•    Εξοπλισμός πληροφορικής και δικτύων (software & hardware)