Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 80%

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την εγκριτική απόφαση.

Προϋπολογισμός Δράσης

6.000.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

  • Αγροδιατροφή
  • Δομικά υλικά
  • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
  • Τουρισμός
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες ενέργειας
  • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
  • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας