ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Equifund II με αρχικό προϋπολογισμό €200 εκατ. βρίσκονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται όπως και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

To Equifund II αποτελεί ένα ξεχωριστό “fund of funds” όπως για παράδειγμα η ΕΑΤΕ, η οποία διαθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία για Venture Capitals. Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις αφορούν έργα Μεταφοράς Τεχνολογίας σε θεματικές ενότητες που εξειδικεύτηκαν περαιτέρω για τους Τομείς Ζωής και Υγείας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Καινοτομία/ Επιχειρηματικότητα:

• εγχειρήματα επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές, ιατρικών εργαλείων

• ομάδες που στοχεύουν στη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού οφέλους (συμπεριλαμβάνοντας λύσεις σε κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά προβλήματα) για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα οικονομικό όφελος για τους επενδυτές

ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ειδικότερα το Ταμείο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για επενδύσεις σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity Funds), σε συνεργασία και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές. Η συμφωνία για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο EquiFund II που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”, υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ΕΤΕπ, Ιωάννη Τσακίρη και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΤΕπ, Marjut Falkstedt.

Το Equifund II αποτελεί πράξη στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης