Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προκηρύσσει 2 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και τουρισμός.

Αναλυτικότερα:

  • Υποδράση 19.2.3.1: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.
  • Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

Το πρόγραμμα απυθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπή

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων) πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

Τι χρηματοδοτείται

Για τις επιλέξιμες δαπάνες των υποδράσων το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 100.000 € (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά και κατά περίπτωση θα αφορούν σε:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

• Μηχανολογικό Εξοπλισμό • Λοιπό Εξοπλισμό • Εξοπλισμό ΑΠΕ • Μελέτες

• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας

• Αξιοποίηση διαδικτύου • Ανάπτυξη λογισμικού

• Διαμόρφωση χώρων • Προβολή – Προώθηση

• Σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού

• Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού

• Εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα

• Δαπάνες για απόκτηση γης.

 

Περίοδος υποβολής

από 14/4/2021 έως 16/6/2021