Ανοιχτή μέχρι και 30/11/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων θα παραμείνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση Produc-e Green, η οποία αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Eπιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, νέες ή και υφιστάμενες, έχουν στο πλαίσιο της δράσης τη δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 75% για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και την συναρμολόγηση μερών τους, για την παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, για την παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρικύκλων), φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 199.700.000 € υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορά η δράση των €200 εκατ. την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό  κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, έχει ως αντικείμενο η δράση Produc-e Green, η οποία θα τρέχει έως τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε €199,7 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Τα όρια του κατώτατου αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων εξαρτώνται από το μέγεθος των επιχειρήσεων και ανέρχονται σε:

 • €300.000 για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • €500.000για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • €1.000.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 75% και εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή/πολύ μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να:

 • εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης
 • περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ της προκήρυξης της δράσης
 • έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και
 • αφορούν μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Οι  επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι οι εξής:

 1. Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
 2. Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
 3. Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
 4. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
 5. Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 6. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 7. Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
 8. Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
 9. Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
 10. Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
 11. Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 12. Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 13. Κατασκευή ανεμογεννητριών
 14. Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών
 15. Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
 16. Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
 17. Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ της σχετικής προκήρυξης ως κύρια δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της δράσης παρέχονται οικονομικά κίνητρα:

 • για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων
 • για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων
 • για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής
 • για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων
 • για την προμήθεια λογισμικών, κ.ά.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για επιδοτούμενα προγράμματα συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης και ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία