Αντικείμενο/Στόχος του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος  «Smart Readiness» επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», παρέχοντας επιταγές (Vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του κόστους των σχετικών εργασιών.

Ειδικότερα, επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

  • την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτιρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ)
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου
  • την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

Η ονομαστική αξία των Vouchers καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Διαδικασία ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ο Διαχειριστής του κτιρίου θα πρέπει:

  • Αρχικά να ελέγξει στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης.
  • Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης, να δει τους Εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  • Να επικοινωνήσει με τον Εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον Διαχειριστή.

Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher.

Απευθύνεται σε: Ιδιώτες/Πολίτες
Απευθύνεται ειδικά σε: Επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον αυτές βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Ως περιοχές παρέμβασης ορίζονται αυτές από τις οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο οπτικών ινών που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: €100.000.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €100.000.000,00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/06/2025

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε επικοινωνληστε μαζί μας στο 2108317702!